EvilCraft - The Origins Of Darkness

天气容器用处

在瓶子中的天气会在瓶子扔出破碎后激活。但相比于破坏这些瓶子,使用它们制造一些其他的物品似乎更有趣。

Crafting Table
Crafting Table
 • 天气容器
 • Water Bucket
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
天气容器
Crafting Table
Crafting Table
 • 天气容器
 • Glowstone Dust
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
天气容器