EvilCraft - The Origins Of Darkness

静脉剑

血液短缺而奔走在田野攻击小怪?为什么不适用这把剑,它能使血液提取器获得更多的血液当杀死生物。作为福利,这把剑自带抢夺II。

Crafting Table
Crafting Table
  •  
  • 暗黑充能宝石
  •  
  •  
  • 暗黑充能宝石
  •  
  • 针管
  • 暗黑木棍
  • 针管
静脉剑